فیلم کاربرد فازمترعمید

فیلم نحوه کار فازمتر در پست زمینی
فازمتر عمید علاوه بر تستهای آزمایشگاهی ، در شبکه نیز تست شده و چندین ماه توسط اکیپهای فشار متوسط شرکت توزیع به موازات فازمتر Hasegava ژاپن مورد استفاده قرار گرفته است که به صورت نمونه فیلمی از کاربرد فازمتر در یک پست زمینی تهیه شده است که میتوانید مشاهده فرمایید .