گزارش تست پژوهشگاه نیرو

فازمتر فشار متوسط و فشار قوی عمید با موفقیت در پژوهشگاه نیرو تست شده است که گزارش آن از لینک های زیر قابل دانلود است

​ ​​

گزارش تست فازمتر فشار 20 کیلوولت
گزارش تست پژوهشگاه نیرو

دانلود گزارش تست فازمتر فشار 20 کیلوولت

​ ​​

  گزارش تست فازمتر 33 کیلوولت
گزارش تست پژوهشگاه نیرو

دانلود گزارش تست فازمتر 33 کیلوولت

​ ​​

گزارش تست فازمتر فشار قوی
گزارش تست پژوهشگاه نیرو

دانلود گزارش تست فازمتر فشار قوی 63 کیلوولت

​ ​​

گزارش تست فازمتر فشار قوی
گزارش تست پژوهشگاه نیرو

دانلود گزارش فازمتر فشار قوی 230 کیلوولت

​ ​​

گزارش تست فازمتر فشار قوی
گزارش تست پژوهشگاه نیرو

دانلود گزارش تست فازمتر فشار قوی 132کیلوولت

​ ​​

گزارش تست فازمتر فشار قوی
گزارش تست پژوهشگاه نیرو

دانلود گزارش تست فازمتر فشار قوی 400 کیلوولت