شركت‌هاي برق منطقه‌اي

رديف

نام شرکت

آدرس سايت

1

شركت مديريت شبكه برق ايران http://www.igmc.ir
2 شرکت برق منطقه اي آذربايجان http://www.azrec.co.ir
3 شرکت برق منطقه اي اصفهان http://www.erec.co.ir
4 شرکت برق منطقه اي باختر http://www.brec.ir
5 شركت برق منطقه اي تهران http://www.trec.co.ir
6 شرکت برق منطقه اي خراسان http://www.krec.ir
7 شركت برق منطقه اي خوزستان http://www.kzrec.co.ir
8 شرکت برق منطقه اي زنجان http://www.zrec.co.ir
9 شرکت برق منطقه اي سمنان http://www.semrec.co.ir
10 شرکت برق منطقه اي سيستان و بلوچستان http://www.sbrec.co.ir
11 شرکت برق منطقه اي فارس http://www.frec.co.ir
12 شرکت برق منطقه اي کرمان http://www.krec.co.ir
13 شركت برق منطقه اي گيلان http://www.gilrec.co.ir
14 شرکت برق منطقه اي غرب http://www.ghrec.co.ir
15 شرکت برق منطقه اي مازندران http://www.mazrec.co.ir
16 شرکت برق منطقه اي هرمزگان http://www.hrec.co.ir
17 شرکت برق منطقه اي يزد http://www.yrec.co.ir